Kto jest Twoim administratorem danych osobowych?
Informuję, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), jestem Twoim administratorem danych
osobowych, a moje dane identyfikacyjne to Marcin Kanafek prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Marcin Kanafek w Katowicach przy ul. Rolnej 18, e-mail: marcin@praktykazdrowia.pl
Do czego potrzebuję Twoich danych i jak długo będę je przechowywać?
Twoje dane osobowe będę przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane
zapytanie drogą mailową. Przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Twojej zgody – tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli Twoje zapytanie dotyczy ustalenia terminu wizyty lub
realizacji świadczenia usług medycznych, Twoje dane będę przetwarzał w celu zawarcia i realizacji
umowy – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wypełnienia przeze mnie obowiązków
prawnych związanych z dokumentacją medyczną – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Po udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie, jeżeli nie dojdzie do umówienia terminu wizyty lub
świadczenia usług medycznych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy. W
przypadku przetwarzania danych osobowych do celu zawarcia i realizacji umowy, Twoje dane
osobowe zostaną usunięte po okresie 6 lat od wykonania umowy, a Twoje dane osobowe stanowiące
część dokumentacji medycznej zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje
dane osobowe nie będą profilowane ani poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Kiedy i w jaki sposób możesz cofnąć udzieloną zgodę?
Pamiętaj, że w zakresie danych osobowych udostępnionych do celu kontaktu mailowego w
dowolnym momencie bez podania przyczyny możesz cofnąć swoją zgodę. Wystarczy, że napiszesz do
mnie na adres mailowy: marcin@praktykazdrowia.pl o treści: „Cofam udzieloną zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych do rozpatrywania zapytań drogą mailową”. Cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonałem
przed jej cofnięciem.
Komu mogę udostępnić Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:
a) firmom informatycznym w zakresie niezbędnym do obsługi moich systemów informatycznych,
a w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych, mogą być udostępnione
również:
b) obsługującej mnie firmie księgowej w zakresie niezbędnym do celów rachunkowych,
c) podmiotom uprawniony zgodnie z przepisami prawa,
d) podmiotom i osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.
Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych?

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do
innego administratora danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw wystarczy, że
napiszesz do mnie na adres mailowy: marcin@praktykazdrowia.pl. Masz również prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

NOWA WERSJA