Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i
  rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej:
  www.praktykazdrowia.pl
 2. Definicje:
 3. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
 4. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony
  nieodpłatnie na stronie www.praktykazdrowia.pl/ragulamin-karolina-hanusw formie, która
  umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie
  się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
 6. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt,
  dostępna pod
  adresem https://app.medfile.pl/register/no_clients/uuid/cb17219d-0f23-3894-4c38-df52ce5d9436
  /
 7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi
  możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną,
 8. Usługodawca – Karolina Hanus prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fizjoterapia
  uroginekologiczna Karolina Hanus,
  37-100 Łańcut ul. Głowackiego 28a
  NIP 8151788674
  adres e-mail do kontaktu: karolinahanus05@op.pl
  tel. 667735465
 9. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować
  jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 10. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy
  rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.
  § 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty
 11. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu
  zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.
 12. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:
 13. uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 14. uiścić przedpłatę w formie zaliczki w wysokości 50% ceny wizyty wskazanej przy wyborze terminu
  wizyty.
 15. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z
  prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności
  prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 16. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu
  rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty.
 17. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki w
  wysokości nie mniejszej niż 50% ceny wizyty wynikającej z Cennika. Przedpłatę uważa się za dokonaną
  dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez
  serwis PayU.
 18. W razie braku uiszczenia przedpłaty do 24 h przed wybranym terminem wizyty lub niezwłocznie w
  przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 24 h do wybranego terminu wizyty, termin uznaje
  się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.
 19. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:
 20. za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”
 21. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 22. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z
  powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w
  formularzu rejestracyjnym.
  § 3. Reklamacje
 23. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 24. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania
  reklamacji.
  § 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty
 25. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W
  przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie,
  uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 26. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres email Usługodawcy podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania
  rezerwacji.
 27. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje
  przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 28. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej
  skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia
  przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do
  anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega
  zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 29. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na
  godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty.
  W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci
  Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
 30. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu
  wizyty zgodnie z Regulaminem.
  § 5. Wymagania techniczne
 31. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu
  komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
 32. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome,
  Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
 33. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
 34. minimalne wymagania sprzętowe:
 35. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
 36. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-
  bitowych,
 37. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i
  ciasteczek,
 38. stałe połączenie do sieci Internet.
 39. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
 40. rachunku bankowego,
 41. konta poczty elektronicznej,
 42. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
  § 6. Postanowienia końcowe
 43. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 44. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 45. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem
  właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 46. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 47. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2021
NOWA WERSJA